Śledź nas na:Przedmiot prawa konstytucyjnego

Prawo konstytucyjne to inaczej prawo państwowe

 

Prawo konstytucyjne sensu stricto- zespół norm prawnych zawartych w konstytucji, normy te mają najwyższą moc prawną. W takim znaczeniu prawo konstytucyjne sprowadza się do tzw. Prawa konstytucji

Prawo konstytucyjne sensu largo- określa się je jako synonim pewnego ustroju politycznego. Wyróżnia się ze wzglądu na przedmiot, jakiego te normy dotyczą nie zaś na moc prawną norm konstytucyjnych

Materia prawa konstytucyjnego obejmuje te normy prawne, które określają:

-podmiot władzy suwerennej w państwie oraz sposób jej sprawowania

-podstawy ustroju społeczno gospodarczego państwa(zasady ustrojowe państwa)

-system organów państwowych(określa się strukturę organów w państwie, tryb ich funkcjonowania, wzajemne relacje pomiędzy nimi)

-status obywatela w państwie

-prawo konstytucyjne określa prawa i wolności człowieka i obywatela, reguluje nakładane na niego obowiązki oraz określa procedury ochrony praw i wolności człowieka.

-podstawy systemu wyborczego

Źródłami prawa konstytucyjnego są wszystkie akty normatywne, które zawierają co najmniej jedną normę przedmiotowo przynależną prawu konstytucyjnemu.

 Zobacz także